சீனா 10 நாட்களில் 1000 படுக்கைகள் கொண்ட மருத்துவமனையை கட்டியது. இந்தியா ஒரே இரவில் 6370 படுக்கை மருத்துவ வசதியை நிறுவியது, அதன் செலவில் ஒரு பகுதியே! ஜெய் ஹிந்த் !!

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published.