தங்களைப்போல் மற்ற முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு

நிகழ்ச்சி நிகழ்த்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள்.”தான் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் ” என்பது முன்னாள் மாணவர்களின் கருத்தாக இருந்தது.

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *