புதுக்கோட்டை ஊராட்சி பகுதியில் இன்று காலை வாக்களிக்க காத்துநிற்கும் வாக்காளர்கள்.

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *