கோயம்புத்தூர் ஐயப்பன் கோயிலில் வித்யாரம்பம்நிகழ்ச்சி.

கோயம்புத்தூர் ஐயப்பன் கோயிலில் வித்யாரம்பம்நிகழ்ச்சி.

விஜயதமியையொட்டிபள்ளிகளில்குழந்தைகளைசேர்ப்பதற்க்கானவித்யாரம்பம்நிகழ்ச்சிகோவைசித்தாபுதூர்ஐயப்பன்கோயிலில்பெற்றோர்கள்குழந்தையைமடியில்வைத்துஅரிசியில்தமிழ்முதல்ழுத்தான ,அ’எழுதவைத்தனர்.

Related posts

Leave a Comment