குறிப்பன்குளம் பகுதியில் மின்விளக்கு ஆறு மாதமாக தலைகீழாக தொங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன

மின் ஊழியர் இருக்கிறார்களா இல்லையா.?

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *