தலைகுப்புற மூன்று தடவை ஜீப் கவிழ்ந்தது,

அனுமதியும் கிடையாது… வனப்பகுதியில் ஆபத்தான ஜீப் ரேஸ்… மூன்று முறை குட்டிக்கரணம் அடித்த ஜீப்,

#Kerala  #Jeep  #OffRoadRace

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *