பசில் ராஜபக்சே வீட்டிற்கு தீவைப்பு

#BasilRajapaksa  #House  #Burning  #Protesters #MahindaRajapaksa

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *