இன்று 24 மணி நேரத்தில் ‘அசானி’ வலுவிழக்கக்கூடும் – வானிலை ஆய்வு

#Asani  #CycloneAsani  #RegionalMeteorologicalCentre

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *