திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் . பொதுமக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை வழங்கியபோது.

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *